0
Giỏ Hàng

Danh mục sản phẩm

Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 13,097,368đ
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 15,298,105đ
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 5,084,842đ
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 12,268,421đ
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 12,868,947đ
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 14,373,684đ
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 20,648,105đ
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 10,500,000đ
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 9,500,000đ
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 12,000,000đ
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 15,000,000đ
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 12,500,000đ
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 13,500,000đ
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 16,000,000đ
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 19,000,000đ
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 22,000,000đ
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 31,000,000đ
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 2,050,000đ
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 74,000đ
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 76,500,000đ
Mã hàng: D25xL133
Giá bán: 15,680,000đ
Mã hàng: NZTPIC 161450
Giá bán: 11,890,000đ
Mã hàng: HTFR36351280
Giá bán: 15,600,000đ
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 26,975,000đ
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 26,325,000đ
HEATER Æ35.2x 23 350W 165Ω YODO KR
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 13,097,368đ
HEATER Æ6.7x380  1030W 56Ω YODO KR
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 15,298,105đ
DÂY NỐI NƯỚC LÀM MÁT B12-R1/2(L=2000mm) Trusco Japan
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 5,084,842đ
K66 SENSOR 1.6x235 NZTPIC 162350	 YODO KR
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 12,268,421đ
K66 HEATER  (Special) NSHT00000001 YODO KR
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 12,868,947đ
K66 HEATER  Φ45.2x73  870W 66Ω YODO KR
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 14,373,684đ
K66 HEATER Φ45.2x233 1110W 52Ω YODO KR
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 20,648,105đ
HEATER BÁN NGUYỆT BODY RL D30xL60
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 10,500,000đ
HEATER BÁN NGUYỆT BODY RL D30xL50
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 9,500,000đ
HEATER BÁN NGUYỆT MAIN PIPE SIDE D35xL65
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 12,000,000đ
K66 HATER  HTTB22351180
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 15,000,000đ
K66 HATER HTFR22350380
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 12,500,000đ
HEATER ỐNG COVER BODY R/L HT45113/WE1812
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 13,500,000đ
GIA NHIỆT CV R/L BD CV TAIL HTFR36450630
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 16,000,000đ
K66 HEATER Φ45.2x 193 1110W 52Ω
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 19,000,000đ
HEATER Æ35.2x 248 1110W 52Ω
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 22,000,000đ
BẢNG MẠCH MÁY GIA NHIỆT BOLD3UT
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 31,000,000đ
MIKA MÀU XANH DÀY 3MM-1220*2240*3MM-PMMA-Malaysia
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 2,050,000đ
Nước Rửa Tay Gentle Hands (bán theo lít)
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 74,000đ
Máy bơm nhiệt EUROHEAT G5B
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 76,500,000đ
HEATER ỐNG D25xL133	D25xL133	YODO
Mã hàng: D25xL133
Giá bán: 15,680,000đ
SENSOR 1.6x145	NZTPIC 161450	YODO
Mã hàng: NZTPIC 161450
Giá bán: 11,890,000đ
HEATER Æ35.2x 128 1110W 52Ω  	HTFR36351280	YODO
Mã hàng: HTFR36351280
Giá bán: 15,600,000đ
GIA NHIỆT KHUÔN HTFR 35188 HTFR 35188 YUDO	JP
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 26,975,000đ
GIA NHIỆT KHUÔN HTFR 35178 HTFR 35178 YUDO	JP
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 26,325,000đ
GIA NHIỆT KHUÔN HTFR 45203 HTFR 45203 YUDO	JP
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 29,705,000đ
GIA NHIỆT KHUÔN HTFR 45173 HTFR 45173 YUDO JP
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 27,755,000đ
GIA NHIỆT KHUÔN MFHTSCA140201	MFHTSCA140201	YUDO JP
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 19,825,000đ
GIA NHIỆT KHUÔN HTFR 35188 HTFR 35188 YUDO	JP
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 26,975,000đ
GIA NHIỆT KHUÔN HTFR 35178 HTFR 35178 YUDO	JP
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 26,325,000đ
GIA NHIỆT KHUÔN HTFR 35168 HTFR 35168 YUDO	JP
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 25,740,000đ
GIA NHIỆT KHUÔN HTFR 35158 HTFR 35158 YUDO JP
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 24,375,000đ
GIA NHIỆT KHUÔN HTFR 35148 HTFR 35148 YUDO	JP
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 24,375,000đ
GIA NHIỆT KHUÔN HTFR 35138 HTFR 35138 YUDO	JP
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 23,790,000đ
HEATER Æ35.2x 23 350W 165Ω YODO KR
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 13,097,368đ
HEATER Æ6.7x380  1030W 56Ω YODO KR
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 15,298,105đ
DÂY NỐI NƯỚC LÀM MÁT B12-R1/2(L=2000mm) Trusco Japan
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 5,084,842đ
K66 SENSOR 1.6x235 NZTPIC 162350	 YODO KR
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 12,268,421đ
K66 HEATER  (Special) NSHT00000001 YODO KR
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 12,868,947đ
K66 HEATER  Φ45.2x73  870W 66Ω YODO KR
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 14,373,684đ
K66 HEATER Φ45.2x233 1110W 52Ω YODO KR
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 20,648,105đ
HEATER BÁN NGUYỆT BODY RL D30xL60
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 10,500,000đ
HEATER BÁN NGUYỆT BODY RL D30xL50
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 9,500,000đ
HEATER BÁN NGUYỆT MAIN PIPE SIDE D35xL65
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 12,000,000đ
K66 HATER  HTTB22351180
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 15,000,000đ
K66 HATER HTFR22350380
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 12,500,000đ
HEATER ỐNG COVER BODY R/L HT45113/WE1812
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 13,500,000đ
GIA NHIỆT CV R/L BD CV TAIL HTFR36450630
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 16,000,000đ
K66 HEATER Φ45.2x 193 1110W 52Ω
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 19,000,000đ
HEATER Æ35.2x 248 1110W 52Ω
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 22,000,000đ
BẢNG MẠCH MÁY GIA NHIỆT BOLD3UT
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 31,000,000đ
MIKA MÀU XANH DÀY 3MM-1220*2240*3MM-PMMA-Malaysia
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 2,050,000đ
Nước Rửa Tay Gentle Hands (bán theo lít)
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 74,000đ
Máy bơm nhiệt EUROHEAT G5B
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 76,500,000đ
HEATER ỐNG D25xL133	D25xL133	YODO
Mã hàng: D25xL133
Giá bán: 15,680,000đ
SENSOR 1.6x145	NZTPIC 161450	YODO
Mã hàng: NZTPIC 161450
Giá bán: 11,890,000đ
HEATER Æ35.2x 128 1110W 52Ω  	HTFR36351280	YODO
Mã hàng: HTFR36351280
Giá bán: 15,600,000đ
GIA NHIỆT KHUÔN HTFR 35188 HTFR 35188 YUDO	JP
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 26,975,000đ
GIA NHIỆT KHUÔN HTFR 35178 HTFR 35178 YUDO	JP
Mã hàng: Chưa cập nhật
Giá bán: 26,325,000đ

Hỗ trợ trực tuyến

:

Skype:

Email: daututhietbi@gmail.com

Liên kết facebook